Investigation of Happiness Levels of Individuals Actively Exercising for Recreational Purposes during the COVID-19 Outbreak

Davut Atılgan

Abstract


This study aims to determine the opinions of individuals who actively engage in sports for recreational purposes during the Covid-19 outbreak and to examine whether the participants' opinions differ in terms of some demographic variables. The research is a quantitative study conducted in a descriptive survey model. In this study, data were collected in 2020. The sample of the study consists of 243 participants who actively engage in recreational sports in their leisure time in archery, orienteering, football and other branches in Kahramanmaraş. The data of the research were analysed using a statistical software program. The arithmetic mean and standard deviation values were determined for data analysis, while t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) tests were used to determine the differentiation of scores obtained for variables. Scheffe and LSD tests were used to determine the source of the difference in groups with a significant difference in the F value.

As a result of the research, it was observed that the happiness level scores of the participants were in the moderate-level score range. It was concluded that there was no significant difference in the scores of the participants regarding their happiness levels in terms of gender and sports year variables, whereas there were significant differences in terms of branch and age variables.


Full Text:

PDF

References


Agid, O., McDonald, K., Siu, C., Tsoutsoulas, C., Wass, C., Zipursky, R. B., Foussias, G., &Remington, G. (2012). Happiness in first-episode schizophrenia. Schizophrenia Research, 141(1), 98-103. doi: 10.1016/j.schres.2012.07.012.

Aksoy, Y. (2020). Fitness merkezlerine giden insanların boş zaman stratejilerinin incelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 22 (1), 55-63. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunibesyo/issue/53142/698673.

Argyle, M., Martin, M. &Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. InJ.P.Forgas ve J.M.Innes (Eds.), Recent Advances in Social Psychology: an international perspective (pp.189–203). North-Holland: Elsevier.

Başar, S. & Sarı, İ. (2018). Düzenli egzersizin depresyon, mutluluk ve psikolojik iyi oluş üzerine etkisi. İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5 (3) , 25-34.

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Basım. Ankara, Pegem Akademi.

Demi̇r, K. &Duman, S. (2019). Bireylerin spor yapma durumlarıyla, benlik saygıları ve mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkisinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4 (4), 437-449. DOI: 10.31680/gaunjss.567126.

Demir, K. (2020). Bireylerin spora yönelik tutumları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademik personeli üzerine bir uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Aydın.

Doğan, M.N. (2018). Hukuk fakültesi öğrencilerinin rekreasyonel aktivitelerden elde ettikleri faydaların ve mutluluk düzeylerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı Spor Yönetim Bilimleri Programı, Ankara.

Doğan,T. & Akıncı-Çötok, N. (2011). Oxford mutluluk ölçeği kısa formunun Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi,4 (36), 165-172.

Eryılmaz, A. (2011). Investigating adolescents’ subjective well-being with respect to using subjective well-being increasing strategies and determining life goals. Dusunen Adam: The Journal of Psychiatr ant Neurological Sciences, 24,44-51.

Hills, P. &Argyle, M. (2002). The Oxford happiness questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Pers Individ Diff, 33,1073-1082.

İnce, D. İ., Yağlı, N. V., Sağlam, M., & Kütükcü, E. Ç. (2020). Covıd-19 enfeksiyonunda akut ve post-akut fizyoterapi ve rehabilitasyon. Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 31 (1), 81-93. Doi: 10.21653/tjpr.718877.

Kangal, A. (2013). Mutluluk üzerine kavramsal bir değerlendirme ve Türk hane halkı bazı sonuçlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,12(44), 214-233.

Karageorghis, C.I. & Terry, P.C. (2017). (Çeviri Editörü: Demir, E). Inside sport psychology. (Spor psikolojisi). 1. Basımdan Çeviri, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi, Nobel Yayıncılık, Ankara, 79-80.

Kırık, A. & Sönmez, M . (2017). İletişim ve mutluluk ilişkisinin incelenmesi. İNİF E - Dergi, 2 (1), 15-26.

Koç, K. (2020). Koah ve diyabetesmellitus hastalığına sahip bireylerin bakım bağımlılıklarının yaşam doyumlarının ve mutluluk düzeylerinin karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Erzurum.

Lippi, G., Henry, B. & GomarSanchis, F. (2020). Physical inactivity and cardiovascular disease at the time of coronavirus disease. European Journal of Preventive Cardiology 2019 (COVID-19), 27(9):906- 908. doi: 10.1177/2047487320916823.

Lupe, S. E.,Keefer, L., & Szigethy, E. (2020). Gaining resilience and reducing stress in the age of COVID-19. Current Opinion in Gastroenterology. Doi: 10.1097/mog.0000000000000646.

Lyubomirsky, S. (2014). The journal of happiness studies. The Journal of Happiness and Well-Being, 564-568.

Mumcu, N. (2019). Aktif spor yapan ve yapmayan beden eğitimi öğrencilerinin stres ve mutluluk düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Çorum.

Sylvester, C. (2005). A comparison of ancient and modern conceptions of happiness and leisure. In Eleventh Canadian Congress on Leisure Research, Nanaimo, British Columbia.

Şahan, H. (2007). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme sürecinde spor aktivitelerinin rolü Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Tunç, A.Ç. (2020). Spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin yaşam doyumu ile mutluluk korkusu düzeylerindeki ilişkinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 5(1), 57-68.

Tükel, Y. (2020). Covid-19 sürecinde bireylerin serbest zaman doyumlarının incelenmesi. X. Umteb Internatıonal Congress On Vocatıonal & Technıcal Scıences. 16-18 October, Nakhchivan University, Azerbaijan. s. 416-425.

Tükel, Y. & Temel, A. S. (2020). Examining the levels of freedom, life satisfaction and happiness perceived by college students in leisure time. International Journal of Research in Education and Science (IJRES), 6(4), 668-678.

Tükel, Y., Atılgan, D. & Temel, A.S., (2019). Günümüzde geleneksel Türk okçuluğu. Türk Halklarının Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu VIII., 16-18 Ekim 2019, Kahramanmaraş/Türkiye.
DOI: https://doi.org/10.53016/jerp.v1i1.1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Journal of Leisure and Recreation Patterns